POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Sakramenty Chrzest

Chrzest

Chrzest w naszej parafii udzielany jest w 2 i 4 niedz. miesiąca.

W sytuacjach wyjątkowych udzielany jest również w innych terminach.Przed chrztem należy:
  • zgłosić dziecko w biurze parafialnym – potrzebna jest metryka urodzenia
  • Nazwiska i adresy chrzestnych. Chrzestnymi mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące,należące do Kościoła.
  • Otrzymać na chrzcie imię oznacza: Bóg mnie zna, akceptuje mnie i mnie przyjmuje na zawsze. Imieniem, które otrzymujemy na chrzcie, zwraca się do nas Bóg: „wezwałem cię po imieniu, jesteś mój” (Iz. 43,1). Wybierając imię dla dziecka kierujmy się nie tylko własnymi upodobaniami ale wybierajmy dla nich imiona świętych patronów, którzy w ten sposób złączeni z ochrzczonymi stają się ich opiekunami i wzorem na życie.
Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha świętego. ( Dz. 2,38 )
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu, stajemy się dziećmi Bożymi i zostajemy wszczepieni w Lud Boży, czyli Kościół. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

Chrzest w sensie ścisłym oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu iwejście w życie Trójcy Świętej. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne znaurzenie w wodzie chrzcielnej, lub jak było praktykowane już w starożytności chrześcijańskiej przez trzykrotne polanie wodą głowy, któremu towarzyszą słowa szafarza:N... ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem jego przynależności do Chrystusa i znamienia tego już nic nie zmaże, dlatego sakramentu chrztu udziela się tylko raz; nie może on być powtórzony, chyba że zachodzi wielka wątpliwość co do faktu chrztu, lub jego ważności.

Namaszczenie krzyżmem świętym – wonnym olejem poświęconym przez biskupa oznacza dar Ducha Świętego. Stał się on namaszczonym Duchem Świętym i wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król.

Biała szata ukazuje, że ochrzczony, oczyszczony z grzechu pierworodnego przyoblekł się w Chrystusa i został ozdobiony łaską uświęcającą.

Świeca zapalona od paschału oznacza, że ochrzczony został oświecony przez Chrystusa, który jest światłem dla świata, dla każdego człowieka.

Chrzest dzieci
Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła;wyraźne świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdyż całe domy przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci.  Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali chrztu dziecka zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, oraz wiara, której początek darmowo został na chrzcie dany, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym też polega rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Oprócz tego, cała wspólnota chrześcijańska ponosi odpowiedzialność za rozwój i zachowanie łaski Bożej otrzymanej na chrzcie. Jeżeli chodzi o osoby zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: imię kandydata, a następnie: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2023, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.565   24 Feb 2023 17:44