POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Kontakt Polityka prywatności

Polityka prywatności - Polska Misja Katolicka w Hanowerze

Polska Misja Katolicka w Hanowerze przywiÄ…zuje ogromnÄ… wagÄ™ do realizacji polityki prywatnoÅ›ci. Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalajÄ…c na wÅ‚aÅ›ciwe Å›wiadczenie usÅ‚ug. Administratorem danych osobowych zbieranych za poÅ›rednictwem strony internetowej: http://www.pmk-hannover.de, jest Polska Misja Katolicka w Hanowerze, adres siedziby: Stilleweg 12 B, 30655 Hannover, adres poczty elektronicznej: t.kluba@pmk-hannover.de dalej „Administrator”, bÄ™dÄ…ca jednoczeÅ›nie UsÅ‚ugodawcÄ…. W przypadku jakichkolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci jak również z wnioskami dotyczÄ…cymi woli skorzystania z przysÅ‚ugujÄ…cych PaÅ„stwu praw, prosimy o kontakt na adres t.kluba@pmk-hannover.de. PaÅ„stwa dane osobowe sÄ… przetwarzane zgodnie z ustawÄ… o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawÄ… o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).  W logach serwerów gromadzimy także informacje o adresach IP komputerów, z których Å‚Ä…czÄ… siÄ™ do nas nasi użytkownicy. Adresy IP wykorzystujemy podczas analizy funkcjonowania serwerów, prób naruszeÅ„ bezpieczeÅ„stwa itp, a także w celach zwiÄ…zanych z analizÄ… ruchu (informacje o regionach oraz operatorach, z których nastÄ™pujÄ… poÅ‚Ä…czenia). Polska Misja Katolicka w Hanowerze podjeÅ‚a również dziaÅ‚ania, w celu uzyskania peÅ‚nej zgodnoÅ›ci naszych praktyk z postanowieniami RozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). DokÅ‚adamy szczególnej starannoÅ›ci w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczÄ…, a w szczególnoÅ›ci zapewnia, że zbierane przez niego dane sÄ…:
przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sÄ… przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiajÄ…cej identyfikacjÄ™ osób, których dotyczÄ…, nie dÅ‚użej niż jest to niezbÄ™dne do osiÄ…gniÄ™cia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
Nie zbieramy o PaÅ„stwu dodatkowych informacji z innych źródeÅ‚. Nie jesteÅ›cie PaÅ„stwo profilowani, co oznacza, że PaÅ„stwa dane nie sÄ… przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu okreÅ›lenia (estymowania) PaÅ„stwa potrzeb ani cech osobowoÅ›ciowych. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostÄ™pniamy ich innym podmiotom. W szczególnoÅ›ci PaÅ„stwa dane nie sÄ… przesyÅ‚ane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie sÄ… przekazywane organizacjom miÄ™dzynarodowym.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
Staramy siÄ™ maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie sÄ… już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myÅ›li czas potrzebny na podjÄ™cie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usuniÄ™cie danych z kopii bezpieczeÅ„stwa.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Zawiadamiamy, że przetwarzamy PaÅ„stwa dane w celach marketingowych na podstawie PaÅ„stwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofniÄ™ta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesÅ‚ać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail. WyÅ‚Ä…cznÄ… konsekwencjÄ… cofniÄ™cia zgody bÄ™dzie fakt, że nie bÄ™dziecie PaÅ„stwo mogli dÅ‚użej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treÅ›ci marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofniÄ™cie zgody nie wpÅ‚ywa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonaÅ‚o siÄ™ przed tym cofniÄ™ciem. PrzysÅ‚uguje PaÅ„stwu prawo dostÄ™pu do treÅ›ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jeżeli znaleźliÅ›cie siÄ™ PaÅ„stwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas PaÅ„stwa danych zagraża PaÅ„stwa prywatnoÅ›ci, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania. PrzysÅ‚uguje PaÅ„stwu również prawo do wezwania nas, abyÅ›my przesÅ‚ali PaÅ„stwa dane innemu podmiotowi w postaci, którÄ… odbiorca bÄ™dzie mógÅ‚ swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od PaÅ„stwa otrzymaliÅ›my. Zważywszy na fakt, że wyÅ‚Ä…czne dane na PaÅ„stwa temat przetwarzane sÄ… w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi siÄ™ do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierajÄ…cych historiÄ™ PaÅ„stwa zapytaÅ„. Dokumenty te nie bÄ™dÄ… zawieraÅ‚y naszych odpowiedzi, a wiÄ™c w szczególnoÅ›ci naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem PaÅ„stwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu). Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres t.kluba@pmk-hannover.de. Zawiadamiamy, że przysÅ‚uguje PaÅ„stwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim "Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen" (http://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/).

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2023, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.581   20 Sep 2023 05:37