POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Spotkania

 

 

ROZPOCZ?CIE ROKU KATECHETYCZNEGO

 

DLA DZIECI I-KOMUNIJNYCH: pon., 28.08.2023, godz. 17.00

 

DLA POZOSTA?YCH DZIECI: wt., 29.08.2023 w ustalonych grupach:

 

 

 

              DLA PRZEDSZKOLAKÓW OD 5 – 6 LAT:                 WTORKI O GODZ. 15:30,

 

              DLA DZIECI W WIEKU OD 7 – 8 LAT:                    WTORKI O GODZ. 16:30,

 

              DLA DZIECI PO I KOMUNII ?W.:                           WTORKI O GODZ. 16:30,

 

              DLA DZIECI W WIEKU OD 11-13 LAT:                   WTORKI O GODZ. 17:15

 

 

ZAPISY NA LEKCJE J. POLSKIEGO
Formularze zg?oszeniowe mo?na odebra? w biurze parafialnym lub pobra? na naszej stronie internetowej: www.pmk-hannover.de

 

GRUPA LAJKONIK ZAPRASZA DO TA?CA I ZABAWY

 

wszystkich zainteresowanych zapraszamy na próby (poza feriami szkolnymi):


grupa I (3-6 lat), wtorek o godz. 17.00
grupa II (6-9 lat), wtorek o godz. 17.30
grupa III (od lat 10), pi?tek o godz. 18.00


KLUB MALUCHA
zapraszamy rodziców z ma?ymi dzie?mi do poznania si?, wspólnej zabawy
i nauki w domu parafialnym we wtorki o godz. 10.00.


BIBLIOTEKA - nasza biblioteka parafialna jest czynna w ka?d? niedziel? po Mszy ?w. po?udniowej do 13.30.
Serdecznie zapraszamy!

 

SPOTKANIE NIMINSTRANTÓW Z RODZICAMI -

nast?pne spotkanie ministrantów odb?dzie si? z rodzicami w sobot? 09.09. o godz. 11.00 przy grilu w ogrodzie parafialnym. Serdecznie zapraszamy!

 

WYCIECZKA SENIORÓW DO GIFHORN – SZLAKIEM WIATRAKÓW I CHLEBA odb?dzie si? w ?rod? 13.09.2023.

O godz. 9.30 Msza ?w. i po niej wyjazd. S? jeszcze wolne miejsca – zg?oszenia w biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy!

 

MSZA ?W. I SPOTKANIE M?ODZIE?Y - w ka?d? 4. niedziel? miesi?ca o godz. 19.00 w kaplicy. Nast?pnie spotkanie w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy 27.08.2023.

 

PIELGRZYMKO-WYCIECZKA W OKOLICE MOSEL

29.09. – 05.10.2023
Koszt. 720 €. S? jeszcze wolne miejsca. Zg?oszenia w biurze parafialnym. Zapraszamy na spotkanie informacyjne w niedziel? 10.09., po Mszy ?w. o godz. 8.30.

 

WYJAZD M?ODZIE?Y DO WARSZAWY, NIEPOKALANOWA, LICHENIA

Zapraszamy M?odzie? na wyjazd w czasie ferii jesiennych od 16.10. do 21.10.2023. Zg?oszenia prosimy kierowa? na:
pmk-hannover@web.de

 

PILOCI INTEGRACYJNI udzielaj? pomocy w wype?nianiu druków urz?dowych, towarzysz? do urz?dów, lekarzy, itp. Spotkanie z pilotem integracyjnym jest mo?liwe po uprzednim zg?oszeniu si? w biurze parafialnym i ustaleniu terminu, tel. 0511 - 6498504.

 

WYST?PIENIE Z KO?CIO?A – wed?ug prawa niemieckiego, które obowi?zuje mieszkaj?cych na terenie Niemiec, wypisuj?cy si? z Ko?cio?a nie mog? przyst?powa? do Komunii ?w. i spowiedzi oraz nie mog? by? rodzicami chrzestnymi oraz ?wiadkami bierzmowania, dopóki nie wst?pi? z powrotem do Ko?cio?a. Wyst?puj?cy z Ko?cio?a pope?niaj? grzech zaparcia si? wiary.

 

WYBORY – zapisy na list? wyborców w wybranej przez siebie komisji b?d? mo?liwe tylko przez internet. Informacje: www.gov.pl/web/niemcy/aktualno?ci

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2023, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.581   20 Sep 2023 05:37